AnnulerenCancel

Specifieke Online Verkoopvoorwaarden

Dit zijn de specifieke online verkoopvoorwaarden van Transform2Eden B.V. (hierna te noemen “Paradise Shaper”), een onderneming met adres De Heijbloem 43, Nuenen. Paradise Shaper is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74827723.

 

Definities

In deze specifieke online verkoopvoorwaarden hebben de volgende woorden de daarachter vermelde betekenis, tenzij uit de context het tegendeel blijkt:

Bedenktijd betekent de termijn waarbinnen een cursist gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Cursist betekent de natuurlijke persoon die online leermateriaal aanschaft bij Paradise Shaper in de vorm van een cursus, programma, modules et cetera;

Dag betekent kalenderdag;

Digitale inhoud betekent gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

Duurzame gegevensdrager betekent elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat een cursist of Paradise Shaper in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Herroepingsrecht betekent de mogelijkheid voor een cursist om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Overeenkomst op afstand betekent een overeenkomst die tussen Paradise Shaper en een cursist wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Herroepingsformulier betekent het in de Bijlage van deze voorwaarden opgenomen formulier voor een cursist om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Paradise Shaper betekent de onderneming Paradise Shaper International B.V., gevestigd aan Achtseweg Zuid 159R, 5651 GW te Eindhoven en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 74827723; en
Website betekent de website van Paradise Shaper, zijnde www.paradiseshaper.com. 

 

Toepasselijkheid

 

 1. Deze specifieke online verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Paradise Shaper en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Paradise Shaper en een cursist.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze specifieke online verkoopvoorwaarden langs elektronische weg aan de cursist beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat deze door de cursist op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Paradise Shaper voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze van de specifieke online verkoopvoorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de cursist langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos worden toegezonden.

 

Aanbod

 

 1. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod van digitale inhoud en/of diensten binden Paradise Shaper niet.
 2. Elk aanbod bevat zodanige informatie dat voor de cursist duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Overeenkomst

 

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de cursist van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de cursist het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Paradise Shaper onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

 

Herroepingsrecht

 1. De cursist kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een dienst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

 

Uitoefening van het herroepingsrecht

 1. Wanneer de cursist gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het herroepingsformulier of op andere ondubbelzinnige wijze aan Paradise Shaper.
 2. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de cursist.

 

Verplichtingen van Paradise Shaper bij herroeping

 1. Als Paradise Shaper de melding van herroeping door de cursist op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt Paradise Shaper na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. Paradise Shaper gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de cursist heeft gebruikt, tenzij de cursist instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de cursist.

 

Prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 3. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Paradise Shaper dit bedongen heeft en: 
 1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 2. de cursist de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 1. De in het aanbod van producten en/of diensten genoemde prijzen zijn exclusief btw.

 

Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. Paradise Shaper staat er voor in dat de diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door Paradise Shaper of diens toeleverancier verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de cursist op grond van de overeenkomst tegenover Paradise Shaper kan doen gelden indien Paradise Shaper is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Paradise Shaper of diens toeleverancier waarin deze aan de cursist bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 

Uitvoering overeenkomst en levering

 1. Paradise Shaper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten en de uitvoering daarvan.
 2. Paradise Shaper zal geaccepteerde bestellingen uiterlijk binnen 14 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de uitvoering vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de cursist hiervan uiterlijk 14 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De cursist heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 3. Na ontbinding conform het vorige lid zal Paradise Shaper het bedrag dat de cursist betaald heeft onverwijld terugbetalen.


Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst, dienen de door de cursist verschuldigde bedragen te worden voldaan bij het ingaan van de overeenkomst.
 2. De cursist heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Paradise Shaper te melden. Betaalopdrachten voor giro- en bankinstellingen zijn voor rekening en risico van degene die de opdracht (dan wel machtiging) tot betaling geeft.
 3. Indien de cursist in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de cursist. In ieder geval is de cursist in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten zijn verschuldigd op het moment dat Paradise Shaper voor de invordering de hulp van derden heeft moeten inroepen. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 27 maart 2012: “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten”.

Accounts en registratie

 1. De cursist kan een account aanmaken of zich anderszins registreren op de website. Paradise Shaper behoudt zich het recht voor een aanvraag voor een dergelijke registratie te weigeren of de registratie weer op te heffen, bijvoorbeeld na constatering van onregelmatigheden.
 2. De inloggegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet aan derden ter beschikking worden gesteld. De cursist staat in voor het gebruik van zijn inloggegevens, ook al gebeurt dat zonder zijn medeweten.
 3. De cursist zal Paradise Shaper onmiddellijk waarschuwen als hij vermoedt dat zijn inloggegevens bij een derde bekend zijn of zich anderszins onregelmatigheden voordoen.
 4. Het is de cursist niet toegestaan meer dan één account aan te vragen of te beheren. Het is de cursist verder niet toegestaan (opnieuw) een account aan te vragen of te beheren nadat Paradise Shaper de aanvraag van de cursist voor een account heeft geweigerd of een account van de cursist na registratie heeft opgeheven.

 

Overmacht

Paradise Shaper en de cursist zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

 

Intellectueel eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, welke ten aanzien van de dienstverlening of de resultaten van de diensten kunnen worden uitgeoefend of zullen kunnen worden uitgeoefend berusten en blijven bij Paradise Shaper.
 2. Onverminderd het overigens in deze specifieke online verkoopvoorwaarden bepaalde behoudt Paradise Shaper zich de rechten en bevoegdheden voor die Paradise Shaper toekomen op grond van de Auteurswet.
 3. Alle door Paradise Shaper verstrekte stukken zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de cursist en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Paradise Shaper worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

 

Privacy en veiligheid

 1. Paradise Shaper respecteert de privacy van de cursist. Paradise Shaper behandelt en verwerkt alle persoonsgegevens die haar worden verstrekt conform de geldende wetgeving, in het bijzonder de Algemene verordening gegevensbescherming. De klant stemt in met deze verwerking. Ter bescherming van de persoonsgegevens van de klant hanteert Paradise Shaper passende beveiligingsmaatregelen.
 2. Voor meer informatie over privacy wordt verwezen naar  welke is in te zien op de website van Paradise Shaper. 

 

Overig

 1. Eventuele afwijkingen van deze specifieke online verkoopvoorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
 2. De administratie van Paradise Shaper geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de cursist gedane aanvragen en/of bestellingen. De cursist erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. 
 3. Paradise Shaper is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met de cursist door een enkele kennisgeving aan de cursist aan een derde over te dragen.
 4. Indien en voor zover enige bepaling van de specifieke online verkoopvoorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze specifieke online verkoopvoorwaarden onverminderd van kracht blijven. Paradise Shaper zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

 

Toepasselijk recht

Op overeenkomsten, en alle daaruit voortvloeiende niet-contractuele verplichtingen, tussen Paradise Shaper en de cursist waarop deze specifieke online verkoopvoorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.